Kanał Dubai Creek – Khor Dubai) – kolebka historyczna Dubaju

Kanał Dubai Creek - Khor Dubai) - kolebka historyczna Dubaju

Kanał Dubai Creek – Khor Dubai) – kolebka historyczna Dubaju